ရုံးအမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန၊ စာပေလက်ထောက်(၂)ရာထူးတွင် အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများခန့်အပ်ကြောင်း ရုံးအမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း

ကြေညာချက်

မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျှက်ရှိသော ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ    လုပ်ဆောင်ရေးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀- ၁၆၀၀၀၀)ရာထူး (၃)နေရာ အတွက် သတ်မှတ်ချက်နှင့်    ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း  ကြေညာခြင်း