ကြေညာချက်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျှက်ရှိသော ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ    လုပ်ဆောင်ရေးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀- ၁၆၀၀၀၀)ရာထူး (၃)နေရာ အတွက် သတ်မှတ်ချက်နှင့်    ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း  ကြေညာခြင်း

45Bookmark the permalink.

Comments are closed.