ရုံးအမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန၊ စာပေလက်ထောက်(၂)ရာထူးတွင်

အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများခန့်အပ်ကြောင်း ရုံးအမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း

1 2 3Bookmark the permalink.

Comments are closed.